TDE 2. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu

TDE  2. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu

TOPLUMCU DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ

2. Olağan Genel Kurul

FAALİYET RAPORU   

 

03.12.2012 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak faaliyetlerine başladığımız Toplumcu Düşünce Enstitüsü Derneği’nin 31 Mayıs 2013 tarihinde Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirerek 1 Haziran 2013 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

 

Dernek, Eylül 2013 tarihinden bu yana aşağıda adresi ve iletişim bilgileri verilen Dernek Merkezi’nde faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir.

 

Toplumcu Düşünce Enstitüsü Derneği

Hattat Halim Sokak 6/1

Balmumcu, İstanbul

Tlf.: 212-274 1151

eposta: info@toplumcudusunceenstitusu.org

 

 

 

GENEL DEĞERLENDİRME:

 

2016 yıllarının bu ilk günlerinde görünen resme göre, ülkemiz tüm cephelerde tarihinin en sıkıntılı ekonomik, sosyal, siyasi ve diplomatik koşulları ile karşı karşıyadır.  Önümüzdeki dönemde  yaşanması muhtemel gelişmelerin en küçük bir bölümünün dahi gerçekleşmesi durumunda, Türkiye, her alanda sonuçlarının uzun yıllar giderilemeyeceği, onarılamayacağı boyutta bir çatışma alanı haline gelecektir.

 

Günlük yaşamın her aşamasında dayatılan kutuplaşmaların artık giderek derinleşen karşılıklı tahammülsüzlük ve tepki noktalarına ulaştığı görülmektedir.   Her türlü toplumsal muhalefet devlete ve düzene karşı bir başkaldırı olarak nitelenmekte; siyasal iktidar her gün varlığını bu algının arkasına sığınarak sürdürmenin yeni yollarını aramaktadır.  Bu arayış öylesi bir yoğunluk içinde sürdürülmektedir ki, amaca giden yolda bütün hukuk ve sağduyu kanalları kapanmış, gerek içeride gerekse de yakın çevremizde yaşanılan çatışmaların, halkımız ve komşu halklar üzerinde yaratacağı maliyetler ve yıkımın boyutları ikincil önem seviyesinde değerlendirilir duruma gelmiştir.

 

Türkiye 2015 yılı içinde kurulması fiilen dayatılan bir rejim değişikliğinin yasal zeminlerinin arandığı bu süreçler içinde iki genel seçimi birden yaşamak durumunda kalmıştır.  Can güvenliğinin de tehdit altına girdiği olağanüstü koşullarda uygulanan bu sıkıştırılmış takvimlerin partiler üzerindeki olumsuz etkileri demokrasimizin ayrı bir zaafiyet noktası haline gelmiştir.

 

Ülke gündemi, özellikle 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri sonrası ortamın normalleşmeden, Kuvvetler Ayrılığı, Hukukun Üstünlüğü, Başkanlık Sistemi, Cumhuriyetin Kurucu İlkeleri gibi temel sistem tartışmaları ve Siyasal Temsilde Adalet, Sosyal Adalet,  Ekonomik Adalet, Yargıda Adalet, Yurttaşlık Hakkı, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü alanlarında yaşanan kısıtlama ve engellemeler altında kalmıştır.

 

Bütün bunların üstüne, Suriye’de yaşanan iç savaş, esas itibarı ile dış güçlerin Suriye üzerinde birbirleri ile çatışmasına dönerek, uzun ve çok pahalı bir kıyıma dönüşmüş; bu süreç, çok uzun bir süre insanlığın ama doğrudan da Türkiye’nin önemli bir sorunu olacak 2 gelişmeyi doğurmuştur: Göç ve genel anlamı ile “İŞİD” olgusu. Bu ortamda bir asır’a yaklaşan için-için çekişmeli ancak olumlu olarak yürütülen Türk-Rus ilişkilerinin sıcak çatışma çizgisine gelmiş olması Türkiye için ciddi bir ekonomik, diplomatik ve sosyal maliyet barındırmaktadır.

 

Daha once de belirttiğimiz gibi, esas itibarı ile böylesine önemli ve sonuçları gelecek yıllara uzanan gelişmelerin gerçekleştiği ortamlar, Toplumcu Düşünce Enstitüsü gibi düşünce kuruluşlarının her bakımdan en faal ve yararlı çalışmaları yürütmesi beklenen ortamlar olarak değerlendirilmelidir.  Bu bağlamda Enstitü’nün daha aktif, kritik sorunlar ve çözümler konusunda daha yaygın ve etkili organizasyonlar içinde olması beklenir.

 

Buna ilişkin olarak, Toplumcu Düşünce Enstitüsü’nün tüzüğünde ve yapılanmasında kendini ifade eden dünya görüşünü paylaşan kurum ve kuruluşların da Enstitü’nün çalışmalarına daha yakın ilgi göstermesi ve karşılıklı işbirliği modellerinin daha etkin olarak devreye alınmalıdır.

 

2016 faaliyet dönemi, Enstitü açısından bu işbirlikleri yanında kamuoyundaki etkileri ve görünürlükleri daha yüksek organizasyonlar açısından da önemli bir dönem olacaktır.

 

Toplumcu Düşünce Enstitüsü, 2015 Faaliyet Döneminin kuruluşunun 3. yılına gelmesi nedeni ile ve ülkemizdeki gelişmeler karşısında, kurumun geleceğe yönelik anlayış ve duruşunu belirleyen bir Görüş Notu hazırlamış ve bu metin “Nisan Bildirgesi” başlığıyla 21 Nisan 2015 tarihinde yayınlanmıştır.  Enstitü web sitesinde de yer alan metin, bu Rapor içeriği olarak bir kere daha aşağıda not edilmektedir.

 

 

A) YÖNETİM:

31.12.2015 Faaliyet Dönemi içinde görev yapan dernek organları, üyeleri, ünvan ve görev süreleri aşağıdadır:

 

Yönetim Kurulu:

Ragıp Nebil İLSEVEN, Yönetim Kurulu Başkanı; 19.02.2015 –

Cengiz ERDOĞAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili; 19.02.2015 –

Mahir BÜYÜKYILMAZ, Genel Sekreter; 19.02.2015 –

Refik KARAKAŞ, Sayman; 19.02.2015 –

İlay AKSOY, Üye; 19.02.2015 –

İskender ÖZTURANLI, Üye; 19.02.2015 –

Melih ŞENGÖLGE, Üye; 19.02.2015 –

Yonca ÖZDEMİR, Üye; 19.02.2015 –

İsmail Emre TELCİ, Üye: 19.02.2015 –

Yaşar SEYMAN, Üye; 19.02.2015 –

Emre ÇAKIR, Üye: 19.02.2015 –

 

Denetim Kurulu:

Eryaşar EYYÜPOĞLU, Başkan; 01.06.2013 –

Zehra Figen ŞARDAĞ, Üye; 01.06.2013 –

Metin YÜKSEL, Üye; 01.06.2013 –

 

Etik Değerlendirme Kurulu:

Ümit SILAN, Başkan; 1.6.2013 –

Kubilay BEYHAN, Üye; 1.6.2013 –

Özgür Mert BALCI, Üye; 1.6.2013 –

 

Dernek Yönetim Kurulu, faaliyetlerin daha etkin olarak yürütülmesine yönelik olarak, Dernek Tüzüğünün 13. Maddesi kapsamında öngörülen Başkan Yardımcılıkları ile ilgili 16.3.2015 tarihli karar ile 3 görevlendirme yapmıştır.  2105 Faaliyet Dönemi içinde bu karar gereği görev alan dernek yöneticileri aşağıdadır:

 

Emre ÖZDEMİR – Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler

Can BÜYÜKBAY – Başkan Yardımcısı, Yayınlar Yönetim ve Koordinasyon

Muzaffer Ayhan KARA – Başkan Yardımcısı, Basınla İlişkiler ve Tanıtım

 

Dernek Yönetim Kurulu, faaliyet dönemi içinde 9 karar toplantısı yapmış; Denetim Kurulu üyeleri, Ocak 2015 içindeki Olağanüstü Genel Kurul’a yönelik olarak gerçekleştirilen Genel Denetim çalışması dışında, Yönetim Kurulu’nun dönem içindeki toplantılarından 5’ine katılmıştır.

 

Faaliyet dönemi içinde Etik Değerlendirme Kurulu çalışma alanına giren herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir.

 

B) DERNEK ÜYELİK DURUMU

 

Derneğin 31 Aralık 2015 itibarı ile toplam olarak 78 üyesi bulunmakta; üyelik yapısı aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

Kadın Üye sayısı: 13

Erkek Üye sayısı: 65

İş dünyası ve kurumsal şirket kökenli üye sayısı: 30 Öğretim üyesi/görevlisi kökenli üye sayısı: 12

Sivil toplum kuruluşları kökenli üye sayısı: 5

Serbest meslek (hukukçu, mali müşavir, vb.) kökenli üye sayısı: 15 Tıp, mühendislik, mimarlık, vb. kökenli üye sayısı: 16

31.05.2013 tarihinde hedef olarak belirlenen 120 üyelik yapıya ulaşılamamıştır. Bu konuda en belirgin nedenlerin; ödenti zorunluluğu, bir “düşünce kuruluşu” niteliğinde faaliyet gösteren kuruluşun gündem ufku ile kişilerin günlük siyasi beklentilerle oluşturdukları gündem ufku arasındaki uyumsuzluklar; bir “düşünce kuruluşu” yapısının kamuoyundaki genel farkındalık ve kabul düzeyi ve benzeri nedenler olduğu değerlendirilmektedir.

 

Derneğin gelecekteki faaliyetlerini, bu konuları göz önünde tutan bir yönde geliştirmesinin, üyelik yapısının da hem nitelik hem de nicelik olarak gelişmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

 

C) MALİ DURUMU ve FİNANSAL RAPORLAR

 

Dernek mali raporları faaliyet dönemi itibarı ile hazırlanmış olup Denetim Kurulu’nun incelemesinden geçtiği şekli ile işbu Faaliyet Raporu ile “Ek 1” olarak sunulmuştur. Denetim Kurulu’nun yapılan inceleme sonucu düzenlediği Rapor da yine işbu Faaliyet Raporu ile “Ek 2” olarak  sunulmuştur.  Derneğin, T. İş Bankası A.Ş. İstanbul Bakırköy şubesi’nde kendi adına TL, ABD Doları ve EURO olarak açılmış bulunan 3 adet hesabı bulunmaktadır.

Tüm Türk Lirası bağış ve üyelik ödentileri için kullanılan TL hesap numarası aşağıdadır:

 

Hesap Numarası: TR39 0006 4000 0011 1230 8939 02

 

D) AMACA YÖNELİK FAALİYETLER

 

Dernek, faaliyet dönemi içinde öncelikle  bir “düşünce kuruluşu” olarak varlığını ve bu özel alanın gerektirdiği yapılanmaya yönelik tanıtım ve gerekli “kabul” düzeyini oluşturmak üzere çalışmalarını şekillendirmiştir. Bu faaliyetler yürütülürken, mevcut maddi imkanların daha ziyade altyapı ve iletişim imkanlarının geliştirilmesi amacı ile değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir.

 

Bu yaklaşımın bir gereği olarak, üstlenilen faaliyetler olabildiğince katılımcıların katkıları ile desteklenen faaliyetler olarak düzenlenmiş; Dernek bu faaliyetlerin organizasyon, koordinasyon, yürütme ve iletişim hizmetlerini sağlamıştır.

 

Derneğin faaliyet dönemindeki etkinlikleri aşağıda belirtilen alanlarda sürdürülmüştür:

 

a)      Panel tartışmaları, sunum ve değerlendirme toplantıları

b)      Uluslararası proje çalışmaları ve paneller

c)      Makale, yazı ve rapor yayınları

d)     Haftalık Rapor yayınları

e)      “reflectionsTurkey” dergisi internet yayını

f)       Yurtiçi basın ve akademik çevrelerde tanıtım faaliyetleri

g)      Yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve işbirliği oluşturulmasına yönelik çalışmalar

h)      “Görsel Arşiv” faaliyeti

i)        Sosyal medya tanıtım ve iletişim faaliyetleri

a) Panel Tartışmaları, Sunum ve Değerlendirme Toplantıları

 

Bu bağlamda, dönem içinde 4’ü İstanbul’da, 1’i Bolu’da olmak üzere, 5 adet sunum ve değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Önümüzdeki dönemde, konular ile ilgili bağlantılara gore, bu toplantıların “Adalete Çağrı Toplantıları” başlığı ile dizi toplantılar olarak farklı merkezlerde yürütülmesi planlanmaktadır.  Dönem içinde yapılmış olan toplantılara ilişkin kısa bilgiler aşağıda sunulmuştur:

 

1-“Oy Sayım Sistemlerinde Adalet” Atölye Çalışması; Sandık esasına gore yapılan oy sayımları ve tutulan tutanakların, hem seçmen iradesine getirdiği baskılar, hem de sayım sonrası kamu hizmetlerinin sandık sonuçları üzerinden yönlendirilmesi ile yaşanan gerçek adaletsizlik ve manipulative uygulamaların giderilmesi için oy sayım sistemlerinde yapılması gerekli ve yapılabilecek düzenlemeler üzerine bir değerlendirme toplantısı; İstanbul, 12 Mart 2015.  Konuyla ilgili yazılar ve değerlendirmeler Enstitü’nün web sitesinde sunulmuştur.

 

2-“7 Haziran Genel Seçimleri: Seçim Değerlendirmesi” Çalışma Toplantısı; 7 Haziran Seçimleri ve bu seçimleri izleyen günlerde yaşanılan siyasal gelişmeler ve yakın geleceğe yönelik beklentiler; İstanbul, 1 Temmuz 2015.   Toplantıyla ilgili Bilgi Notu Enstitünün web sitesinde sunulmuştur.

 

3-“Bölgesel Oyunda İran: Yaptırımlar ve Ambargolar Sonrası Beklentiler” Strateji Toplantısı; İran’ın uluslararası platforma meşru bir oyuncu olarak geri dönmesi ile Türkiye açısından bölgesel ve ikili ilişkilerde fırsatlar, riskler ve beklentilerin güvenlik, ekonomi ve diplomatik boyutları ile değerlendirildiği bir strateji toplantısı; İstanbul, 17 Eylül 2016.

 

4-“Ekonomi Politikaları ve Sosyal Adalet” Konferans; Uygulanmakta olan ekonomi politikaları ve bu uygulamalara parallel olarak yürütülen sosyal politikaların sürdürülebilirliği ve gelir dağılımında yaratılan adaletsizliklerin ve yapısal bozulmaların ele alındığı kamuoyuna açık bir konferans toplantısı; Bolu, 6 Ekim 2015.

 

5-“Bölgesel Gelişmeler ve Türkiye: Siyasi, Askeri ve Diplomatik Seçenekler/Beklentiler” Strateji Toplantısı; Suriye Olayının Türkiye için yarattığı başta askeri riskler olmak üzere, çatışmanın mülteci sorunları, komşularla ilişkiler, Rusya’nın bölgede Türkiye’ye açtığı cephe ve bu gelişmelerin NATO boyutu da dahil Türkiye için barındırdığı risklerin ele alındığı bir strateji toplantısı; İstanbul, 3 Aralık 2015.

 

b) Uluslararası Proje ve Araştırma Faaliyetleri

 

Enstitü, 2015 Faaliyet Döneminde 3  uluslararası nitelikli projede yer almış, ayrıca 1 projede de sürmekte olan tartışma toplantılarına katılım sağlamıştır.

 

1)      Doğrudan proje yöneticisi ve yüklenici olarak üstlenilen projelerden birincisi, Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı tarafından düzenlenen bir projedir.  Bu proje toplumda siyasi kavram ve karşıtlıkların yarattığı algılar ve bu algıların siyasi davranışa nasıl etki ettiği üzerinde bir çalışma olup, çalışma CHP örneği üzerinden gerçekleştirilmiştir.  Yaklaşık 8 ay süren bu araştırma yoğun görüşme yöntemi ile Türkiye’de 10 bölgede yapılan bir saha çalışması ve bununla ilintili olarak yapılan kavramsal analizleri içermektedir.  Aydın Cıngı ve koordinasyonu ile tamamlanan çalışma Aralık 2015 itibarı ile FEPS’e iletilmiş olup, kendilerinin nihai kabulu ile ”CHP İçinde İkilemler/Karşıtlaşmalar: Bir Yoğun Gözlem Araştırması” başlığı ile Enstitünün web sitesinde Türkçe ve İngilizce tam metin olarak ilgili kamuoyunun değerlendirmelerine sunulacaktır.

Enstitü bu araştırma çalışması ile ilgili çalışma süresince, kurum dışından da gözlemci ve uzmanların katıldığı toplam 3 kurum-içi değerlendirme toplantısı yapmış; araştırma sonuçlarının belli bir olgunluk düzeyine erişmesi ile, ayrıca kamuya açık olarak yapılan ve  akademisyenler, siyasetçiler ve sivil toplum katılımcılarının yer aldığı bir Sunum ve Tartışma Toplantısı düzenlemiştir.  Bu toplantı Algılar, Sosyo Kültürel İkilemler; Siyasi Yapılara Yansımaları: CHP Örneği başlıkla, 19 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

 

2)      Enstitü’nün 2015 Faaliyet Döneminde geliştirdiği ve başlattığı ikinci uluslararası nitelikli proje,Milenyum Diyaloğu (Millenial Dialogue) projesidir.  Bu proje FEPS tarafından 12 ülkede yapılan ve gençliğin siyaset karşısındaki duruşunu, beklentilerini, tavırlarını ölçümleyen, değerlendiren bir çalışmadır.  Türkiye bu çalışmaya ilk defa 2015 yılında TDE üzerinden dahil olmuş ve çalışma Kasım 2015’de uygulanmaya başlamıştır. Çalışma Ocak 2016 itibarı ile sonuçlandırılmış olup, Türkiye’de tanıtımı FEPS yetkililerinin de katıldığı bir dizi panel, basın görüşmesi ve çalışma toplantıları ile gerçekleştirilmiştir.  Bu tanıtım sürecinde geniş bir basın ilgisi yaratılmış olup, Milenyum Diyalogu-TÜRKİYE başlığı altında 2016 yılında da bir dizi toplantının yapılması planlanmaktaıdr.  Projenin kendisi, proje çerçevesinde yapılan etkinliklerin kapsamlı bir sunumu ve Araştırma Sonuç Raporu İngilizce ve Türkçe olarak  Enstitü web sitesinde yer almaktadır.

 

3)      Enstitü 2015 Faaliyet Döneminde Freidrich Ebert Vakfı ve Sosyal Demokrasi Vakfı ile birlikte “Sosyal Demokrat Ekonomi Platformu“ başlığı ile bir sürekli çalışma platformu oluşturmuştur. Bu platformun amacı, dünyada alternative, sosyal adaletçi, eşitlikçi, dayanışmacı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ekonomik sistemlerin mümkün olduğu ve bu alternatif yapıların oluşturulmasına dayalı çalışmalara katkı ermek, bu çalışmaları yürütmek ve yaymak olarak belirlenmiştir.

 

Bu Platform çerçvesinde ilk çalışma toplantısı üst düzey ve geniş bir katılımla 17 Nisan 2016’da İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.  Tam gün olarak yapılan toplantıda Yusuf Işık “Sosyal Demokrat Ekonomik Düşünce, Toplumsal Gelişme ve Yeni Ekonomi Alanları“ başlıklı kapsamlı bir sunum yapmış; toplantıdaki tartışma ve değerlendirmeler bu sunum üzerinden yürütülmüştür.

 

Sosyal Demokrat Ekonomi Platformu çalışmalarının 2016’da da uluslararası nitelikte genişletilerek sürdürülmesi planlanmaktadır.

 

4)      Enstitü 2015 Faaliyet Döneminde son olarak FEPS tarafıdan yürütülen “Peoples Bsuinesses: Cooperatives and Mutuals” Projesine katılım sağlamıştır. Geniş tanımı ile  “Halk Sektörü” olarak da anılmaya başlanılan ve içinde “paylaşım ekonomisi,” kooperatifçilik, birlikler, yerel girişim ortaklıkları gibi çok geniş bir yelpazede gelişim gösteren bir alanda, ekonomik kalkınmanın daha adil ve etkin olarak gerçekleştirilebileceği modeller giderek yaygınlık kazanmaktadır.  Bu alternative kalkınma modelllerinin çalışıldığı bir proje olan “Peoples Business” projesi, Avrupanın değişik merkezlerinde yapılan toplantılarda ele alınmakta ve vak’a değerlendirmeleri yapılmaktadır.

 

Enstitü bu çalışmaların Barcelona’da yapılan bir Atölye toplantısına katılmıştır.  Yönetim Kurulu üyemiz İskender Özturanlı’nın katıldığı toplantı ve diğer toplantılarla ilgili geniş bilgiler FEPS’in ilgili sitesinde ( http://www.feps-europe.eu/en/mutuals) yer almaktadır.

TDE olarak bu toplantılara Ocak 2016’da Sofya katılım sağlanmış olup, bu projenin bir devamı niteliğindeki farklı bir projenin, yine uluslararası nitelikte, 2016’da Türkiye’de gerçekleştirilmesi için girişimler başlatılmıştır.

 

c) Makale, Yazı ve Rapor Faaliyetleri

 

Dönem içinde dış politika, siyaset, siyaset teorisi, sosyal politikalar, ekonomi, güvenlik ve savunma politikaları, kültür, yerel yönetim ve Avrupa Birliği başlıkları altında 2015 faaliyet dönemi içinde 25 yazı, makale ve 2 rapor yayınlanmış bulunmaktadır.

 

Bu metinler, Enstitü’nün sürekli olarak güncellediği  www.toplumcudusunceenstitusu.org  adresindeki sitesinde; yazarlar, konu başlıkları ve tarih düzeni içinde erişime açık bulunmaktadır.

 

d) Haftalık Rapor Faaliyeti

 

Dönem içinde belli konuları izlemek ve Enstitü’nün ilgi alanlarını Dünya-Bölge-Türkiye eksenindeki gelişmeleri haftalık olarak izleyen ve değerlendirmek üzere başlatılmış bulunan Haftalık Rapor uygulaması, yılın ikinci yarısı itibarı ile askıya alınmıştır. Uygulamanın 2016 yılı içinde yeniden yapılandırılarak sürdürülmesi planlanmaktadır.

 

Dönem içinde yayınlanan raporlar ve öncesi dönem yayınlar Enstitü’nün sürekli olarak güncellediği www.toplumcudusunceenstitusu.org adresindeki sitesinde erişime açık bulunmaktadır.

 

e) reflectionsTurkey Dergisi Hazırlığı ve İnternet Üzerinden İletişimi

 

Daha önce özel bir girişim çerçevesinde İngilizce olarak hazırlanan ve dağıtılan reflectionsTurkey dergisinin oluşturulması, düzenlenmesi, internet üzerinden iletişimininyapılması faaliyeti dönem içinde Dernek tarafından üstlenilmiştir.

 

Önümüzdeki dönemlerde bu içeriğin, Derneğin bir uluslararası yayını olarak yayınlanması için gerekli resmi girişim ve kayıtlar oluşturularak, bu faaliyetin daha geniş bir çevrede tanınılırlığının arttırılması ve bu yayının da elektronik ortamda her türlü interaktivite özellikleri ile yürütülmesi planlanmaktadır.

 

f) Yurtiçi Basın ve Akademik Çevrelerde Tanıtım Faaliyetleri ve Temaslar

 

Dönem içinde gerek basın alanından, gerekse akademik dünya, iş ve siyasi çevrelerden etkin kişilerle biraraya gelinerek Enstitü faaliyetlerinin tanıtımına yönelik görüşmeler yapılmış; faaliyetlerin ileriye yönelik olarak nasıl geliştirilebileceği konuları değerlendirilmiş, bu kişilerin faaliyetlere nasıl katkılarda bulunabileceği konuları görüşülmüştür.

 

Dönem içinde bu türden toplam 26 görüşme gerçekleştirilmiş; bu görüşmelerden 9’u Dernek Merkezinde, diğerleri gündemli ziyaretler ve ortak toplantı ortamlarında bire bir görüşmeler olarak yapılmıştır.

 

g) Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri ve İşbirliği Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar

 

Aynı şekilde dönem içinde özellikle “düşünce kuruluşu” niteliğinde faaliyet gösteren kurumların temsilcileri ve akademik çevrelerden etkin kişilerle biraraya gelinerek Enstitü faaliyetlerinin tanıtımına yönelik görüşmeler yapılmış; ileriye dönük olarak kurumsal düzeyde işbirliklerine yönelik çalışmalar gerçekleştirlmiştir. Bu temaslarda özellikle kuruluş aşamasında olan Enstitü’nün örgütsel ve yönetimsel olarak daha etkin ve sağlıklı bir yapılanma sürecine yönelik bilgi alışverişi yapılmış, öneriler alınmıştır.

 

Brüksel, Berlin, Londra ve Washington D.C.’de faaliyet gösteren bu kuruluşlarla olan temas görüşmelerin, önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi ve özellikle Balkanlar ve Körfez Bölgesi’ndeki benzer kuruluşlarla kurulacak olan diyaloglarla genişletilmesi planlanmaktadır.

 

Toplumcu Düşünce Enstitüsü, faaliyet dönemi içinde yürüttüğü bu temaslar sonucunda Brüksel’de yerleşik Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı (Foundation for European Progressive Studies, FEPS) ile yakın bir çalışma ilişkisi geliştirmiştir. 2014 yılında “gözlemci üye” olarak katıldığıVakfın 2015 yılı Genel Kurul çalışmalarına da katılım sağlanmış, ayrıca FEPS’in planlama ve ortak proje toplantılarında da yer alınmıştır.

 

h) “Görsel Arşiv” Faaliyeti

 

Enstitü, Türkiye’de sosyal demokrasinin yakın dönem tarihi ile ilgili olarak “Görsel Arşiv” olarak adlandırdığı farklı bir proje hazırlamıştır. Bu proje çerçevesinde sosyal demokrasinin 1960-1980 kesiti içindeki gelişimi, tırmanışı ve duraksaması süreçlerinin, “kişiler, organizasyonlar, olaylar” ekseninde görsel kayıtlarla arşivlenmesi hedeflenmiştir. Bu görsellerin de zamanın siyasi önderlerinin ve anılan süreçlerin canlı tanıklığını yapmış olan siyasetçilerin anlatımları üzerinden oluşturulması düşünülmüştür.

 

Bu çalışmanın ilk örneği olarak Sayın Altan ÖYMEN ile 11 bölümlük bir seri çekilerek gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde bu çalışma ile ilgili yapılmış bulunan hazırlıkların güncellenerek yeni bölümlerin internet üzerinden erişime sunulması planlanmaktadır.

 

i) Sosyal Medya, Tanıtım ve İletişim Faaliyetleri

 

2013 yılı başından bu yana sürekli geliştirerek internet üzerinden yayımladığımız www.toplumcudusunceenstitusu.org sitesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış ve Enstitümüzün görüş ve etkinliklerinin duyurulduğu aktif bir yayın organı halinde yayınını sürdürmektedir.

 

Sitede 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında  25 makale yayınlanmıştır. Ayrıca Enstitü’nün organize ettiği 5 panel duyurulmuştur.

 

Sosyal medya sayfaları

 

Enstitü’nün sosyal medya faaliyetleri, yayında olan internet sitesi ile doğrudan ilişkilendirilerek, mevcut hali ile Twitter, Facebook, Linkedin, Google+, Youtube ve Dailymotion ortamlarında açılmış olan sayfaları üzerinden etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

 

Facebook sayfasını  rapor tarihi itibarı ile 1047 kişi beğenmiştir. Twitter’da ise  231 takipçiyle girilen 2015 yılında  246 yeni takipçi kazanılarak  477 takipçiye ulaşılmıştır.  Enstitü’nün faaliyet konuları düşünüldüğünde bu rakam önemli bir erişim seviyesini ifade etmekten uzak değerlendirilmektedir.  2016 yılı içinde erişim genişletilmesi için özel bir çaba gösterilmesi planlanmaktadır.  Bu çalışmanın öncelikle henüz siteyi takibe almamış olan üyelerimizin takibe geçirilmeleri başlatılması doğaldır.

 

Enstitü’nün web sitesine ait Analytics raporlarını incelediğimizde ortalama ziyaret 1653/ay, tekil ziyaretçi ise 1227/ay olarak görülmektedir. Bir önceki yıla baktığımızda  ziyaretçi sayısı  1100/ay iken 2015 yılı için 553/ay tekil ziyaretçi kazanılmış olmaktadır.  Siteye gelen 1653 kullanıcı ayda 3584 sayfa gezmekte ve gelen kişi başına sayfa görüntülenme oranı da 2  olarak belirlenmektedir. Sitede kalma süresi de 2 dakika, 23 saniyeyi bulmaktadır.

 

Daha önce de belirtildiği gibi, bu rakamlar da Enstitü için yeterli değerlendirilmemekte ve 2016 döneminde farklı sonuçlar elde edilmesi için çalışma yapılması gerekmektedir.  Ancak şu da unutulmamalıdır ki, sitemiz bir haber/yorum sitesinin metriklerini hedeflememektedir.  Nitelik olarak daha yüksek seviyede bir içerik ile ulaşılabilecek trafik yoğunluğunun doğal bir sınırı olduğu açıktır. Ancak rakamlar göstermektedir ki, sıklıkla ve yüksek nitelikli makale ve raporların siteye yüklenmesi hem siteye olan ilgi, hem de sitede kalış süresi üzerinde doğrudan olumlu etki yaratmaktadır.

 

Siteye en çok sosyal medya yönlendirmesi Twitter’dan olmaktadır. Facebook’tan yönlendirme ise 2.sıradadır .Ancak, Google arama motorundan içerik bularak gelenler 980/ay ile en üst sırayı almaktadır.

 

Analytics raporunda aralık 2014-ocak 2015 yönlendirme kıyaslamasında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Twitter ve Facebook’tan yapılan yönlendirmeler sırasıyla +%28.6 ve %22 olmuştur.

 

2015 Faaliyet Dönemi içinde TDE sitesinin oluşturulan Youtube ve Dailymotion sayfalarında video çalışmaları ayrıca kullanıcının  paylaşımına sunulmuştur.

 

reflectionsTurkey

 

İngilizce olarak web’te yayınını sürdüren ReflectionsTurkey sitesinde 2015 yılı içerisinde 7 makale yayınlanmıştır.  Bu faaliyet, 2016 yılı içinde özellikle geliştirilecek alanların başında düşünülmektedir.  Burada yayınlanacak nitelikli ve zamanlama olarak isabetli makale ve yorumların, Enstitünün uluslararası bilinirliğini arttırması yanında, kurumsal etkinliğini de olumlu etkileyeceği görülmektedir.

 

AÇILIM Dergisi

 

Geçtiğimiz yıllarda basılı bir dergi olarak yayınlanan Açılım dergisi’nin önümüzdeki dönemde Türkçe olarak ve Enstitünün bir yayın faaliyeti niteliğinde sürdürülmesi planlanmaktadır.  Bu dönemsel yayının, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel bir iletişim platformu olarak ülkemizdeki sol, sosyal democrat, ilerici düşünce ve politikalara önemli bir katkıda bulunacağı ve her geçen gün daha çok hissedilen ihtiyacı yerine getireceği değerlendirilmektedir.

 

Canlı yayın

 

Youtube sayfasında canlı yayın aktifleştirilmesi yapılarak, en son 12 Şubat 2016’da gerçekleştirilen “Millennial Dialogue-Türkiye” Raporu çalışması  Youtube, Facebook ve TDE Websitesi  üzerinden canlı olarak 2 saat 20 dakika olarak yayınlanmış ve sosyal kanallardan duyurularak herkese açık bir biçimde sunumun izlenmesi sağlanmıştır.  Enstitü olarak bu yayın faaliyetinin ulaşabileceği noktaları görüyor ve bu imkanı en etkin bir biçimde değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

 

 

SONUÇ:

 

Yukarıda belirttiğimiz konuları siz değerli üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunar; Enstitü’nün, bundan sonra öncelikle sizlerin ve yeni katılacak olan üyelerimizin her alandaki destek ve katkıları ile insanlarımızın ve toplumun yaşamın her alanında büyük ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli alternatif politikalar oluşturulmasına önemli katkılar yapacağına olan inancımızı ifade etmek isteriz.

 

Saygılarımızla,

 

 

Toplumcu Düşünce Enstitüsü Yönetim Kurulu